Menüü

Kokkuvõte

Prospekti eesmärgiks on tulevasi investoreid väärtpaberitest ja väärtpaberite emitendist võimalikult adekvaatselt informeerida, et investorid saaksid esitatud informatsiooni põhjal võtta vastu otsuse, kas nendesse väärtpaberitesse investeerida või mitte. Prospekt on seega üheks investorikaitse vahendiks. Prospekti avalikustamise kohustus on Eesti õiguses reguleeritud väärtpaberituru seaduses ja selle alusel antud aktides. Euroopa Liidus võeti 4. novembril 2003 vastu prospektidirektiiv 2003/71/EÜ ja seda rakendav vahetult kohaldatav määrus 809/2004/EÜ, mis asendasid noteerimisdirektiivi prospekte puudutava osa ning avaliku pakkumise prospekti direktiivi. Prospektidirektiiv võeti Eesti õigusesse üle väärtpaberituru seaduse muudatustega, mis jõustusid 15. novembril 2005. Prospektidirektiivi jõustumise tõttu muutis ka Tallinna Börs 10. juulil 2005 oma reglementi.

Artiklis tutvustatakse uuest prospektidirektiivist tulenevaid olulisemaid uuendusi Euroopa investorikaitse ja prospekti regulatsioonis ning analüüsitakse prospektidirektiivi ülevõtmist Eesti õigusesse. Võrdlusena on välja toodud õiguskirjanduses esitatud ja komisjoni seisukohad prospektidirektiivi tõlgendamisel, näited selle direktiivi rakendamise kohta Saksa õiguses ning Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee poolt prospektidirektiivile Lamfalussy menetluse käigus antud tõlgendused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse