Menüü

Kokkuvõte

Tulenevalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 87 lõikest 1 on igasugune riigi antav abi põhimõtteliselt ühisturuga kokkusobimatu. Euroopa Komisjon võib teatud tingimustel siiski otsustada, et riigiabi on ühisturuga kokkusobiv. Ebaseadusliku riigiabi andmise ainsaks loogiliseks tagajärjeks on selle tagastamine. Esimesed riigiabi tagasinõude otsused tegi Euroopa Komisjon 1990. aastatel. Alates nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 jõustumisest on komisjon süstemaatiliselt nõudnud, et liikmesriigid nõuaksid tagasi ebaseaduslikult antud abi. Riigiabi tagasinõude otsuse teeb Euroopa Komisjon, kuid ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmine abisaajalt toimub vastavalt riigisisestele menetlusnormidele.

Artiklis selgitatakse, mida tuleks käsitleda riigiabina ja millist abi pidada ebaseaduslikuks. Peamiselt keskendub autor aga ebaseadusliku riigiabi tagastamise regulatsioonile ja rakenduspraktikale Euroopa Liidus. Põgusalt peatutakse ka sellel, kuidas ebaseadusliku riigiabi tagastamine on korraldatud Euroopa Liidu liikmesriikides. Lisaks vaatleb autor riigisiseseid menetlusi, mida oleks Eesti õiguskorras võimalik kasutada juhul, kui meil tuleks ühel päeval silmitsi seista ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise otsuse ja selle rakendamisega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse