Menüü

See Juridica number on pühendatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) äsjailmunud kommentaaridele ja siin käsitletakse tsiviilõiguse üldiseid, fundamentaalseid probleeme. Juridica on ajakiri, mis balansseerib teooria ja praktika vahepeal. See on küll õigusteaduskonna ajakiri ja seega eelkõige teoreetilise suunitlusega, lugejaskonna enamik on aga ikkagi praktiseerivad juristid ning seda oleme ka kogu aeg arvesse võtnud. Samas on üldteada tõsiasi, et ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria, just parem teoreetiline ettevalmistus peaks praktikas õigusvaidlustes andma eelise. Tsiviilõiguse üldosa seadus, sisaldades üldiseid norme ja põhimõtteid, on praktikas tsiviilõiguslike kaasuste lahendamisel oluliseks allikaks. Mida üldisem on norm, seda laialdasem on selle kasutusala ning seda enam on sellel erinevaid rakendamise ja tõlgendamise võimalusi. TsÜS tähendus on laiem kui ainult tsiviilõigus, see ulatub oma mõjuga muudesse eraõiguse valdkondadesse ning ka avalikku õigusesse.

Võrreldes kitsama tähendusega seadustega on TsÜS normide kommenteerimine komplitseeritum ja keerulisem, seda eelkõige laia ja mitmekesise rakendusala tõttu. Kuna kommentaaride koostamisel on kesksel kohal Riigikohtu lahendite analüüs, on kommentaaride kirjutamiseks aeg küps siis, kui Riigikohtu praktikat juba piisavalt olemas on. Nii ei olnud õige aeg kohe pärast 2001. aastat, mil võlaõigusseadus (VÕS) ja uuendatud TsÜS vastu võeti, nende seaduste kommentaare kirjutama hakata, vaid tuli kõigepealt pisut oodata, et kohtupraktika kujuneks. Kuna VÕS tähendus on selle laia reguleerimisala tõttu ulatuslikum, alustasime kommentaaride kirjutamist just VÕS‑st. VÕS kommentaaride kolm osa ilmusid aastatel 2006–2009. TsÜS kommentaarid pidid VÕS kommentaaride taga küll pisut ootama, kuid tänu sellele, et nende kommentaaride kirjutamine paari aasta võrra – mis VÕS jaoks algselt kavandatust enam kulus – edasi lükkus, oli kasutada sellevõrra rikkam kohtupraktika. TsÜS kommentaarid ilmusid käesoleva aasta septembris ning on kõigile huvilistele kättesaadavad. Loodan väga, et äsjailmunud TsÜS kommentaarid leiavad laialdast lugejahuvi ning aitavad kaasa Eesti õiguskorra ja ‑kultuuri arengule.

Selle Juridica numbri autoriteks on TsÜS kommentaaride autorid. Nii võib öelda, et käesolev Juridica on samalt autorite kollektiivilt kommentaaridele lisaks ilmunud teos tsiviilõiguse üldiste probleemide kohta. Artiklites käsitletakse enamikul juhtudel samu probleeme, millest on kirjutatud ka kommentaarides, artiklite piiratud mahuga võrreldes on kommentaarid muidugi ulatuslikumad, hõlmates kogu TsÜS normistiku.

Soovin meeldivat lugemist, pean silmas nii artikleid kui ka kommentaare!


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse