Menüü

Kokkuvõte

ÜRO lapse õiguste konventsiooni (LÕK) artikli 3 lõike 1 järgi tuleb igasugustes last puudutavates ettevõtmistes või otsustes nii avalikus kui ka erasfääris seada esikohale lapse parimad huvid. Lapse Õiguste Komitee on tunnistanud lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõtte üheks neljast LÕK üldpõhimõttest, mis omab tähtsust kõigi teiste lapse õiguste tõlgendamisel ja rakendamisel. Põhimõtet tuleb rakendada kõigi otsustuste puhul, mis last või lapsi puudutavad.

Lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõte on üldine ega paku konkreetseid juhiseid ega standardeid igaks ette tulla võivaks olukorraks. Komiteel on võimalik põhimõtte sisu edaspidi selgemini avada ja osalisriike suunata. Samas on selle põhimõtte rakendusala ja mitmetasandilist olemust arvestades igal juhtumil rakendatavate juhiste andmine äärmiselt keeruline. Ehkki individuaalsete kaebuste süsteem pakub komiteele täiendava võimaluse selgemate suuniste andmiseks, ei pruugi ka see viia piisavalt detailsete standarditeni. Samas on lapse parimate huvide kontseptsiooni tugevuseks just paindlikkus, mis võimaldab seda kohandada vastavalt täienevatele teadmistele lapse arengust.

Artiklis sisustatakse lapse parimate huvide mõistet; selgitatakse, kuidas leida õiget tasakaalu olukordades, kus lapse huvide ja teiste isikute huvidele vahel esineb huvide konflikt; ning käsitletakse lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõtte rakendamist erinevatel tasanditel: riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste tasandil, spetsialisti tasandil ja pere tasandil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse