Menüü

Kokkuvõte

Mõjuvõimuga kauplemise olemust on kirjeldatud Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases konventsioonis. Eestis kehtiva legaaldefinitsiooni annab karistusseadustiku (KarS) § 2981 lõige 1. Autori hinnangul on mõjuvõimuga kauplemise kuriteokooseisu sisustamine võrdlemisi keeruline, sest puudub toetav reeglistik, mille alusel saaks selgemalt hinnata, mis on lubatud ja mis mitte. Eesti on astunud viimasel ajal jõudsalt samme mõjuvõimuga kauplemise kooseisu kooskõlla viimisega Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase konventsiooniga. On võetud arvesse mitmeid GRECO soovitusi ning käesoleval ajal peaks KarS § 2981 koosseis olema nendega kooskõlas. See ei tähenda loomulikult, et kogu arenguprotsess oleks läbi. Vajalik on kehtestada lobitöö reeglid, mille piires tegutsemist loetakse lubatud mõjutamiseks ning millest üle astudes on tegemist kuriteo toimepanemisega. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas paigutatakse vahendid ehk maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus. Selliste reeglite puudumine seab kahtluse alla isikute vastutusele võtmise võimalikkuse, sest huvigruppidel ja nende esindajatel puudub selgus, kuidas on neil lubatud tegutseda, ilma et neid vastutusele võetaks. Kohtupraktika peab andma hinnangu ka sellele, kuidas sisustada kehtivas KarS §-s 2981 sisalduvaid mõisteid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse