Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on Eestis tugevnenud poleemika meie metsade majandamise ja kaitsmise üle. Esile on toodud erinevaid argumente: majanduslikke, sotsiaal-poliitilisi, kultuurilisi ja emotsionaalseid. Käesolev artikkel seab sihiks metsanduse ja looduskaitse mõningate sõlmküsimuste õigusliku/poliitilise käsitluse. Artikli lähtealuseks on eeldus, et metsade keskkonnakaitseline väärtus ühelt poolt ja majanduslik väärtus teisel poolt on tekitanud ulatusliku vastasseisu eri väärtushinnangute esindajate vahel. Lühidalt öeldes (ja veidi lihtsustatult): selles diskussioonis seab üks pool esiplaanile metsa kui ökosüsteemi, mis pakub inimkonnale mitmekülgseid ökosüsteemi teenuseid; teine pool toetub aga peamiselt metsandusega seotud majanduslikule ja sotsiaalsele kasule. Omamoodi õigus on mõlemal poolel. Käesolev artikkel püüab välja selgitada metsade kasutamist ja kaitset reguleerivate poliitika ja õiguse allikate kataloogi ning esile tuua selles tuvastatavad erinevad arusaamad metsanduse ja looduskaitse sõlmküsimustest, väärtuskonfliktid ja võimalikud lahendused. Spetsiifiline tähelepanu on suunatud Euroopa Liidu õiguse mõjule ennekõike loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) näitel. Kui riigisisene õigus a priori üldiselt tingimusteta ei eelista kumbagi aspekti – looduskaitselist ega majanduslikku ‒, siis Euroopa Liidu õigusest tulenev Natura metsade kaitse režiim seab ilmselgelt esiplaanile metsa kui keskkonnaelemendi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse