Menüü

Kokkuvõte

Hankijal nagu tavapäraselgi ostjal on vabadus otsustada, millist teenust või asja ta vajab ja hankida soovib. Selleks näevad kaks Euroopa Liidu riigihankeid käsitlevat direktiivi selge sõnaga ette turu-uuringu korraldamise võimaluse ning sama sätestab riigihangete seaduse (RHS) § 10 kõigi riigihangete tarbeks.

Turu-uuringu positiivseks tagajärjeks on võimalus konsulteerida asjaomase valdkonna ekspertide ja ettevõtjatega ning kasutada saadud teavet riigihanke paremaks kavandamiseks ja korraldamiseks. Samas peab hankija turu-uuringut korraldades arvestama, et RHS § 10 lõigetest 2–4, § 95 lõike 4 punktist 7 ja § s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest tulenevad ka teatavad kohustused, tagamaks konkurentsimoonutuste ärahoidmine, ettevõtjate võrdne kohtlemine ning riigihanke läbipaistvus. Ka ettevõtja jaoks toob turu-uuringus osalemine kaasa positiivset, näiteks võimaluse pakkuda hankijale mittesiduvalt oma lahendusi. Teisalt aga võimaldab RHS § 95 lõike 4 punkt 7 kõrvaldada turu-uuringus osalenud ettevõtja riigihankest. See võib pärssida ettevõtjate soovi turu-uuringust osa võtta, mistõttu ei ole välistatud, et RHS § 95 lõike 4 punkti 7 alusel kõrvaldamise liiga range praktika viib ettevõtjate loobumiseni turu-uuringutes osalemisest.

Artiklis analüüsitakse RHS § 95 lõike 4 punkt 7 eesmärki ja sisu, vaadeldakse konkurentsieeliseid neutraliseerivad meetmed ning käsitletakse hankija kaalutlusi ja ettevõtja õigusi, samuti kõrvaldamise ajalisi piire ja heastamisvõimalust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse