Menüü

Kokkuvõte

Rahandusministeeriumis otsustati 2018. aastal korraldada põhjalik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) revisjon – vaadata süsteemselt üle kehtiva KOKS-i ja selle rakendamisega seotud, kohaliku omavalitsuse aluskorraldust reguleerivate seaduste sätted, nende tõlgenduspraktika (sh kohtupraktika), tuvastada rakendamise probleemid ja lüngad ning selle tulemusena näha ette vajalikud seadusemuudatused, samuti alustada erinevate huvirühmadega arutelusid seaduse probleemide kaardistamiseks.

Artiklis antakse ülevaade, millised on kavandatavad peamised ja põhimõttelisemad muudatused või täiendused KOKS-s. Arvestades, et artikli kirjutamise ajal on tegemist alles eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamise eelse menetlusega, siis ei ole veel teada, millisel kujul see Riigikogule esitatakse ja kui palju eelnõu tekst veel Riigikogu menetluses muutub. Seetõttu tasub artiklis käsitletud kavandatavaid muudatusi lugeda reservatsiooniga ja arvestada, et tegemist on Rahandusministeeriumi ja KOKS eksperdikomisjoni ettepanekutega, mis võivad, aga ei pruugi eelnõu edasises menetluses realiseeruda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse