Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "distsiplinaarkaristus"

Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis
Tavo Tiits
2014 6, Lk 443 - 453
Mõistet„rikkumisest teavitamine“ („vilepuhumine“, ingl k whistleblowing) võib lühidalt defineerida kui vahetu ülemuse, muu pädeva isiku või pädeva ametiasutuse, aga ka meedia kaudu laiema avalikkuse teavitamist ...
Eesti tööseaduste täiustamisest
Heino Siigur
2007 2, Lk 87 - 98
...tööandjale (tööandja volitatud isikule) kuuluvat distsiplinaarkaristuse määramise, täitmise ja ennetähtaegse kustutamise......töölepinguseaduse uuendamise eelnõus on loobutud tööandjale distsiplinaarkaristuse määramise õiguse andmisest. Tööandjale on töötaja...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...suhtumist oma tööülesannetesse jne., et oleks tagatud distsiplinaarkaristuse rikkumise raskusele. 7. Alaealise materiaalne vastutus Töötajate...
Töötajate distsiplinaarkaristuste määramise korrast
Marin Kümp
1996 8, Lk 375 - 376
...edaspidi TDS; RT I 1993, 26, 441) tagab ühelt poolt distsiplinaarkaristuse määramise õigust omavale isikule võimaluse karistada......edaspidi TDS; RT I 1993, 26, 441) tagab ühelt poolt distsiplinaarkaristuse määramise õigust omavale isikule võimaluse karistada...
1