Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigivastutus"

Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest
Carri Ginter
2004 8, Lk 520 - 525
...eel aastaid peale iseseisvumist reguleerisid Eestis riigivastutust Eesti NSV tsiviilkoodeksi sätted. Alles 2. mail 2001......tsiviilkoodeksi sätted. Alles 2. mail 2001 võeti vastu riigivastutuse seadus ning see jõustus 1. jaanuaril 2002. Nimetatud...
Deliktiõiguslik vastutus teise isiku tekitatud kahju eest
Tambet Tampuu
2003 7, Lk 464 - 474
...ning kohaldada VÕS § 1053 lõiget 1 või on tegemist riigivastutuse juhtumiga. Riigivastutus võib tekkida ka juhul,......järelevalve teostamise kohustust, võib olla alust kohaldada riigivastutust. Kuivõrd lapsevanema ja eestkostja süülise vastutuse...
Eesti haldusõiguse reformi kandvatest ideedest
Ülle Madise
2003 1, Lk 38 - 44
... aastal lisandus korrakaitseseaduse eelnõu, aasta hiljem riigivastutuse seaduse eelnõu. 1999. aastal muutus haldusõiguse......asendustäitmise ja sunniraha seaduse eelnõu*6  15. juunil 2000, riigivastutuse seaduse eelnõu*7  ja esialgset õiguskaitset täpsustava...
Halduse vastutus kahju tekitamise eest
Ivo Pilving
1998 6, Lk 274 - 278
...tuleb kokkuvõttes algatada mitu protsessi. Saksamaa riigivastutusõiguse reformikomisjon pidas õiguskaitse laialijaotamist......reformikomisjon pidas õiguskaitse laialijaotamist kehtiva riigivastutusõiguse üheks neljast teravamast probleemist. Vastuvõetavaks...
Avaliku halduse kandja tekitatud kahju hüvitamine
Einar Vene
2000 5, Lk 330 - 335
...Kohtupraktika ja riigivastutusõigus de lege ferenda Eesti Vabariigi põhiseaduse......olema võimalus oma õiguste taastamiseks. Kohtupraktika ja riigivastutusõigus de lege ferenda Eesti Vabariigi põhiseaduse...
«eelmine lehekülg  1  2