Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab sissejuhatava lühiülevaate lepinguväliste võlasuhete õiguse regulatsioonist 26. septembril 2001 vastu võetud ja eeldatavasti peatselt jõustuvas lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduses. Artiklis iseloomustatakse lepinguväliseid võlasuhteid üldiselt, peatutakse avaliku õiguse ja lepinguväliste võlasuhete õiguse piiritlemise küsimustel ning lepinguõiguse ja lepinguvälise õiguse erinevustel ja seostel. Konkreetsemalt käsitletakse artiklis tasu avaliku lubamise ja asja ettenäitamise õiguse instituute.

Tasu avaliku lubamise teemaga seoses peatutakse tasunõude tekkimise eeldustel, tuuakse välja tasu avaliku lubamise õiguse seosed teiste lepinguväliste võlasuhete õiguse instituutidega ja eraõiguse teiste osadega. Käsitletakse ka tasunõude sissenõutavaks muutumise aja ja aegumisega seotud küsimusi ning kulutuste ja kahju hüvitamist, samuti tasu avaliku lubamise eriliiki – konkurssi.

Asja ettenäitamise õigust käsitledes peatutakse asja ettenäitamise nõude eeldustel, ettenäitamisega seotud riski kandmisel ja kulutuste hüvitamisel. Teemakäsitlus järgneb ajakirja Juridica edasistes numbrites.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse