Menüü

Kokkuvõte

Mäeseadus on üks nendest õigusaktidest, mis ühelt poolt tulenevad otseselt asjaõigusseadusest (edaspidi AS, RT I 1993, 39, 590) ja teiselt poolt on mõeldud selle edasiarendamiseks kinnisomandi, eelkõige selle ulatuse ja kasutamise korra sätestamisel.

Vaatamata sellele, et AS §-des127 ja 130 on üldjoontes defineeritud kinnisomandi ulatus maapõuele ja maavaradele, tuleb mitmed sellega seotud üksikasjad täpsemalt reguleerida eraldi seaduses ning seda rolli peabki täitma mäeseadus. Seaduse ülesandeks on ka maapõue kasutamise korra kehtestamine geoloogiliste uurimistööde teostamisel ja maavarade kaevandamisel ning ka sellega seotud kinnisomandi kitsenduste sätestamine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse