Menüü

Kokkuvõte

Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi lepingud. Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS), mis hakkas kehtima 1.septembril 1994, sisaldab varasema seadusandlusega võrreldes mõndagi uut ka tehingute tühisuse ja kehtetuse küsimustes. Kõik see uus kajastub ka kohtupraktikas.

Allpool püütakse apellatsioonikohtute praktikale tuginedes üldistada tehingute tühisust ja kehtetust reguleerivate normide kohaldamist kohtutes. Kasutatud on apellatsioonikohtute poolt 1995. aastal tehtud otsuseid. Kuna aga paljud neist otsustest on läbi vaadatud kassatsioonikorras, siis on kasutatud ka Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsuseid antud liiki vaidlustes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse