Menüü

Kokkuvõte

22. aprillil 1998 võttis Riigikogu vastu tsiviilkohtumenetluse seadustiku, mis hakkas kehtima 1. septembrist 1998. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) kehtestamisest muutus kehtetuks 15. septembrist 1993 kehtinud tsiviilkohtupidamise seadustik (edaspidi TsKS).

TsMS näol on tegemist üsna põhjalikult ümbertöötatud ja parandatud TsKS uue redaktsiooniga. Redaktsioonilise iseloomuga paranduste kõrval on uues TsMS-s siiski ka rida uusi sätteid, mida varasemas TsKS-s ei olnud. Seda nii üldsätetes kui ka kõigi kohtuastmete menetlustes. Käesolevas artiklis püütakse anda ülevaade koos lühikommentaaridega põhilistest muudatustest tsiviilasjade apellatsioonimenetluses, võrrelduna enne 1. septembrit 1998 kehtinuga. Ühe või teise alateema käsitlemine ei ole artiklis terviklik, sest ei ole mõtet käsitleda seda, mida ei ole varasemaga võrreldes muudetud. Sissejuhatava märkusena tuleb öelda, et muudatuste tegemisel TsMS-s peeti eelkõige silmas alates 1993. aastast kohtupraktikas protsessiõiguse osas tõusetunud probleeme. Need vajasid lahendamist, et muuta tsiviilasjade menetlemine veelgi efektiivsemaks ja otstarbekamaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse