Menüü

Kokkuvõte

Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised hõlmavad telekommunikatsioonialaseid pettusi ja arvutikuritegusid, s.o õigusrikkumisi, mis on seotud telekommunikatsioonivõrkudega ja nendes liikuvate signaalidega. Artiklis peatutakse telekommunikatsioonialaste õigusrikkumiste olemusel, erisustel võrreldes teiste õigusrikkumistega ning sellealasel kohtupraktikal. Lisaks telekommunikatsioonialaste õigusrikkumiste üldiseloomustusele toob autor eraldi välja telekommunikatsioonialaste pettuste ja arvutikuritegude olulisemad tunnused. Eraldi käsitletakse selle õigusrikkumiste liigi subjekti ja subjektiivse külje iseärasusi. Kriitilist käsitlemist leiab telekommunikatsioonialaste õigusrikkumiste regulatsioon karistusseadustikus ja vastavaid väärtegusid sätestavad eriseadused. Tehnoloogia kiire areng, muutuvad seadused ja kuritegevuse modifitseerumine on autori arvates põhjustanud telekommunikatsioonialaste õigusrikkumiste menetlemisel teatud peataoleku. Seda kinnitab ka artiklis toodud ülevaade kohtupraktikast telekommunikatsioonialaste õigusrikkumiste asjades, milles tuuakse välja tegude kvalifitseerimine kohati üpris ootamatute kuriteokoosseisude järgi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse