Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "varavastased süüteod"

Spordikorruptsioon uurija vaates
Remo Perli
2022 1, Lk 31 - 38
Spordikorruptsioonina käsitatakse põhiliselt keelatud ainete kasutamist (doping), altkäemaksu, kokkuleppemänge, siseteabe ärakasutamist ja rahapesu. Samamoodi nagu rahvusvahelisel spordimaastikul on Eesti ...
Majanduskaristusõigus karistusõiguse revisjoni raames
Marko Kairjak
2014 8, Lk 633 - 637
...töögruppi Jaan Ginter (mh arvutideliktid), Juhan Sarv (mh varavastased süüteod, pankrotisüüteod), Siim Rudissaar (mh maksusüüteod......seda kaalumist, kas eelmainitud süütegude kompleks (varavastased süüteod ja KarS § 384) on piisav. Nagu eespool juba...
Väheväärtusliku vallasasja süstemaatiline vargus KarS § 199 lõike 2 punkti 9 tähenduses. Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi määrus kriminaalasjas 1-11-11324 (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsuses asjas 3-1-1-87-07 väljendatud seisukohtade os
Paavo Randma
2013 2, Lk 139 - 143
...et inimese harjumuspärasest käitumisest kõnelevad süüteod peavad teatud juhtudel olema vaadeldavad mingis kindlas...... Menetletavas kohtuasjas see nii aga ei olnud. Varavastased süüteod, mille toimepanemine R. V. poolt leidis vastuvaidlematult...
1  2  3  järgmine lehekülg»