Menüü

Kokkuvõte

Eesti kehtiv õigus näeb konkurentsirikkumise eest ette nii haldus- kui ka kriminaalvastutuse ning seda nii ettevõtjale kui ka tema juhtorgani liikmele. Seejuures on esmakordne turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, koondumisest mitteteatamine või konkurentsi kahjustav koondumise jõustamine ning eri- ja ainuõigust ning olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine käsitletav väärteona. Sama teo teistkordne toimepanemine on käsitletav juba kuriteona. Kuigi artikli autorid peavad seda kontseptiooni mõistlikuks, kritiseerivad nad teatud karistusseadustiku üksiklahendusi, mis nende hinnangul viivad ebaproportsionaalselt kaugele konkurentsiseaduse kandvatest väärtustest. Artiklis käsitletakse konkurentsisüütegude määratletuse probleeme, teo raskuse sidumist tahtluse ja korduvusega, vastutuse eristamisel subjekti alusel, teo kriminaalkorras karistatavuse ja karistuse mõõdukuse vaidlustamise võimalusi. Karistuse kohaldamise, liigi ja määra küsimusel peatudes tutvustatakse ka Euroopa Liidus rakendatavat leevendusmenetlust ning selle kohaldamise menetlust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse