Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusest vabastamine"

Šokivangistus ja karistusest tingimisi vabastamine
Jaan Sootak
2024 4, Lk 293 - 296
...repressiivsust suurendava võttena, vaid ühe osana karistusest tingimisi vabastamise mehhanismis. Selle mehhanismi......Ehkki KarS § 56 lõike 2 teine lause räägib kergemast karistusest, tuleneb vabadusekaotusest kui ultima ratio’st vajadus...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...aktualiseeruvad aga isikut iseloomustavad asjaolud karistusest tingimisi vabastamise otsustamisel KarS § 73 või......tuleb kaaluda võimalust alaealine KarS § 87 alusel karistusest vabastada ja valida tema isikule sobivam mõjutusvahend...
Alaealise kasvatuslikud mõjutusvahendid
Heldur Saarsoo
1995 10, Lk 428 - 429
1961. aastal kehtestati Eesti NSV kriminaalkoodeks (edaspidi ENSV KrK). Sellest ajast võib kohus kuriteo toimepannud alaealise suhtes kohaldada kasvatuslikke mõjutusvahendeid. Seda juhul, kui kohus ...
Kriminaalhooldussüsteemi rakendamine Eestis
Mari Miil
1998 2, Lk 63 - 67
...kes on tingimisi enne tähtaega vabadusekaotuslikust karistusest vabastatud (KrHS § 2). Kriminaalhoolduse koht......kes on tingimisi enne tähtaega vabadusekaotuslikust karistusest vabastatud (KrHS § 2). Kriminaalhooldussüsteemi...
1