Menüü

Kokkuvõte

Kaalutlusõiguse kasutamine, sh kaalutlusvigade tuvastamine, on kaalutlusotsustuse materiaalse õiguspärasuse küsimus. Seega tuleb kaalutlusvigadest rangelt eristada menetlus- ja vormivigu, mis on seotud kaalutlusotsuste formaalse õiguspärasuse kontrollimisega. Nii ei ole kaalutlusveaks näiteks haldusakti ebapiisav põhjendus, vaid kaalutlusveaks on haldusakti andmisel kõigi oluliste asjaoludega mittearvestamine. Kui oluliste asjaoludega arvestati, kuid haldusakti põhjendavas osas neid ei kajastatud, on tegemist vormiveaga. Samas on menetlus- ja vorminõuetel kaalutlusotsusele olulisem mõju kui seotud halduse reeglite järgi tehtud otsusele. Menetlus- ja vormivead võivad juhul, kui nad teevad võimatuks kaalutlusõiguse kasutamise õiguspärasuse kontrolli, tuua kaasa kaalutlusotsustuse õigusvastasuse ning tühistamise kohtu poolt. Samale seisukohale on oma lahendites korduvalt asunud ka Riigikohus.

Artiklis tutvustatakse esineda võivaid kaalutlusvigu, nende suhet subsumeerimisvigade ning menetlus- ja vormivigadega. Samuti antakse lühiülevaade mõnedest kaalutusõiguse kohtuliku kontrolli erisustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse