Menüü

Kokkuvõte

Juhtorgani liikme vastutus äriühingu võlausaldaja ees on võimalik nii vastutusena kaudselt (s.o äriühingu omakapitali vähendamise kaudu) põhjustatud kahjude eest, kui ka vastutusena otseselt põhjustatud kahju eest, mille korral kohaldatakse deliktilise vastutuse sätteid.

Artiklis analüüsitakse äriseadustikus sätestatud juhtorgani liikme ja võlausaldaja vahelistes võlasuhetes rakendatava vastutuse aluseid ja tingimusi olukorras, kus nõudeid juhtorgani liikme suhtes paneb äriühingu huvides maksma pankrotihaldur kui võlausaldajate esindaja või võlausaldaja ise, nõudes asjakohase kahju hüvitamist äriühingule. Võlausaldaja suhtes on tegemist kaudse vastutusega, mille rakendamiseks kohaldatakse lepingulise vastutuse sätteid. Lepinguvälisel alusel juhtorgani liikme suhtes nõuete maksmapanekuga seotud küsimustel peatub autor vaid ulatuses, mis on vajalik teema tervikuna käsitlemiseks.

Esmalt analüüsib autor, millega on põhjendatud juhtorgani liikme kaudset vastutust äriühingu võlausaldaja ees. Seejärel käsitleb autor kaudse vastutuse kohaldamisega kaasnevaid olulisemaid teoreetilisi ja praktilisi probleeme. Autori arvates tuleks Eestis oluliselt täpsustada regulatsiooni, mis käsitleb juhtorgani liikme kaudset vastutust võlausaldaja ees.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse