Menüü

Kokkuvõte

Avatud menetlus haldusmenetluse liigina on avalikkuse põhimõtte ja osalusdemokraatia printsiibi üheks väljenduseks. Planeerimismenetlus on üheks avatud menetluse liigiks. Käesolevas artiklis peatutakse mõningatel planeerimismenetluse kui avatud menetlusega seotud probleemidel.

Artiklis analüüsitakse planeerimismenetluse kui haldusmenetluse olemust ja haldusmenetluse seaduse kohaldamise vajadust planeerimismenetluses. Autor selgitab, et erinevalt haldusmenetlusest on planeerimismenetluse näol tegu igaühe avatud menetlusega, mis toob kaasa laiema menetlusosaliste ringi ning muudab menetluse aeganõudvamaks ja kulukamaks. See ei tohi aga vähendada isikute õiguste kaitset. Seepärast tuleks haldusmenetluse seaduses sätestatud menetlusnõudeid vaadelda hea halduse tava miinimumnõuetena avatud menetluses ning kohaldada neid ka planeerimismenetluses, tagamaks isikutele nende põhiseaduse §-st 14 tuleneva põhiõiguse heale haldusele.

Seadusandja on lisaks igaühe avatud menetlusele planeerimismenetluses näinud ette igaühe avatud menetluse ka planeerimismenetlusele järgneda võivas halduskohtumenetluses. Taolise lähenemise mõistlikkus on küsitav – seda nii isikute õiguste kaitset kui ka halduskohtute ülekoormamise ohtu silmas pidades. Igaühele avatud menetlus ei saa asendada omavalitsuse kohustust suunata ja juhtida omavalitsuse ruumilist arengut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse