Menüü

Kokkuvõte

Peaaegu kakskümmend aastat pärast seda, kui Euroopa Ühenduses alustati võrdse kohtlemise põhimõtte käsitlemist, võeti 23. septembril 2002 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/73/EÜ, millega defineeriti esimest korda liikmesriikidele juriidiliselt siduv seksuaalse ahistamise mõiste ning loodi miinimumstandardid diskrimineerimise tõkestamiseks ja ennetamiseks. Direktiiviga kohustati liikmesriike viima direktiivis sätestatud põhimõtted siseriiklikesse õigusaktidesse hiljemalt oktoobriks 2005. Kuni 1. maini 2004 ei sisaldunud Eesti õiguses seksuaalset ahistamist keelustavat regulatsiooni, õigusaktides oli defineeritud diskrimineerimist üksnes üldsõnaliselt. Alates 1. maist 2004 kehtib Eestis soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis defineerib seksuaalse ahistamise mõiste.

Käesolevas artiklis uuritakse, kas Eestis seksuaalset ahistamist käsitlev soolise võrdõiguslikkuse seadus tagab seksuaalse ahistamise vastase kaitse, mis vastab Euroopas Liidus tunnustatud standarditele. Artiklis käsitletakse lisaks ka tööandja hoolitsuskohustust ja vastutust seksuaalse ahistamise ennetamisel ja elimineerimisel ning tõendamiskohustuse eripära diskrimineerimisasjades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse