Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab ülevaate esinduse regulatsioonist Venemaa Föderatsiooni tsiviilkoodeksis. Autorid peatuvad esinduse tunnustel, selgitades kehtivat õigust ning olles kohati kriitiline teiste õigusteadlaste ja kehtiva õiguse regulatsiooni suhtes. Esinduse sätete rakendusala käsitledes rõhutavad autorid, et ehkki kehtiva õiguse sõnastus sunnib järeldama, et esinduse sätteid on lubatud rakendada mis tahes õiguspäraste tsiviilõiguslike toimingute suhtes, siis tegelikult see nii ei ole. Selgituseks peatuvad autorid õiguspäraste tsiviilõiguslike toimingute põhigruppidel, vaadeldes, kas ja kuidas esinduse regulatsioon nende, aga ka tsiviilmenetluse toimingute puhul rakendub.

Esinduse liike vaadeldes peatuvad autorid aktiivsel ja passiivsel esindusel, tehingust ja seadusest tuleneval esindusel ning ainuisikulisel ja kollektiivsel esindusel Vene kehtivas õiguses. Eraldi vaadeldakse küsimust, kas võõra vara halduri poolt kolmandate isikutega selliste tehingute tegemine, mis on seotud selle vara haldamisega, on esindus. Lõpetuseks peatutakse esinduse lubatavuse printsiibil ja selle eranditel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse