Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel tutvustab mõningaid silmatorkavamaid uuendusi, mille tegemise näeb ette Venemaa tsiviilõiguse kohustiste üldosa reformimise kontseptsioon.

Võlasuhte mõistega seotud muudatusettepanekute käsitlemisel peatutakse katsel lahendada lepingueelsete suhete reguleerimise probleem ning lepingulisel alusel esitatud hagi ja vindikatsioonihagi konkurentsi probleem ning kavatsusel lisada tsiviilkoodeksisse selline suhete eriliik nagu mittetäielikud kohustused.

Kohustuste täitmise seotud kavandatavate uuenduste osas vaadeldakse heausksuse põhimõtte kehtestamise küsimusi; täitmisega seotud kulutuste kandja temaatikat; kava sätestada võlausaldaja üldine kohustus võtta vastu kohustise täitmine kolmandalt isikult; rahaliste kohustuste täitmist sularahata ülekande teel ja kohustuste täitmisest keeldumise osas kontseptsioonis tehtud ettepanekuid.

Seoses isikute vahetusega võlasuhtes tutvustatakse ettepanekut sätestada võimalus loovutada vaid osa nõudeõigusest ja tulevasi nõudeõiguseid, nõude loovutamise regulatsiooni muudatusi seoses solidaarkohustustega, nõude loovutamise keelu rikkumisega, võlaõiguslike nõuete heauskse omandamisega ja tagatiste staatusega.

Peatudes vastutusel kohustuste rikkumise eest, vaadeldakse eelkõige kontseptsiooni väljatöötajate katseid anda kahju täieliku hüvitamise määratlus, kahjude ettenägemise kriteeriumi sissetoomist ja kava anda kohtule õigus määrata ise kahju suurus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse