Menüü

Kokkuvõte

Tulenevalt Euroopa Komisjoni soovist ühtlustada Euroopa Liidu kindlustusõigust, töötatakse Common Frame of Reference (CFR) raames välja Euroopa Liidu ühtseid kindlustuslepinguõiguse printsiipe (Principles of European Insurance Contract Law – PEICL). 17. detsembriks 2007. a valmis üldosa (I osa) ja kahjukindlustuse osa (II osa) projekt.

Käesolevas artiklis uuritakse võlaõigusseaduse ja PEICL erinevusi lepingueelse teavitamiskohustuse küsimuses ning tehakse ettepanekuid Eesti õiguse täiendamiseks PEICL eeskujul. Esmalt uuritakse kindlustusvõtja lepingueelset teavitamiskohustust, mis ei ole hetkel Euroopa Liidus ühtlustatud. Seejärel peatutakse Euroopa Liidu direktiividega reguleeritud kindlustusandja lepingueelsel teavitamiskohustusel. Mõlemal juhul keskendutakse artiklis eelkõige teavitamiskohustuse rikkumise tagajärgedele. Lähemalt k äsitatakse kindlustusandja õigust nõuda kindlustusmakse muutmist (s.t lepingu muutmist) juhul, kui kindlustusvõtja on oma teavitamiskohustust süüliselt rikkunud; kindlustusvõtja kohustust teavitada kindlustusandjat asjaoludest, mis on viimasele juba teada; praktikas esinevaid probleeme Eestis, mis seonduvad kindlustusandja kohustusega selgitada füüsilisest isikust kindlustusvõtjale kindlustuslepinguid puudutavate kaebuste lahendamise korda ning anda muud seadusega ette nähtud teavet .


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse