Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahjukindlustus"

Kindlustatud asja võõrandamine
Eero Johannes
2018 7, Lk 475 - 477
Võlaõigusseaduse (VÕS) § 494 lõige 1 sätestab, et kui kindlustusvõtja võõrandab kindlustatud asja, lähevad asja omandajale üle kõik kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused. ...
Deliktiõiguslik vastutus teise isiku tekitatud kahju eest
Tambet Tampuu
2003 7, Lk 464 - 474
...kindlustuslepingu alusel (VÕS § 422). Eristatakse kahjukindlustust (VÕS § 476) ja vastutuskindlustust (VÕS § 510). Viimane...... Kohtupraktikas on vaieldud selle üle, kas kannatanu kahjukindlustusandjal, kes on kahju hüvitanud, on kahju hüvitamise...
Tsiviilvastutuskindlustusest
Martin Kuusik
1993 2, Lk 37 - 37
... Tsiviilvastutuskindlustuse ei ole summakindlustus, vaid kuulub kahjukindlustuse valdkonda, st. kindlustusandja poolt väljamakstava hüvituse...
Korteriühistuseadus ja korteriühistud
Herbert Sepp
1997 3, Lk 137 - 140
Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 44, 671) § 15 lõige 1 määrab kindlaks, et elamutes, kus korterite erastamise käigus on tekkinud viis või enam omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks haldamiseks ...
1