Menüü

Kokkuvõte

Artiklis uuritakse Euroopa Inimõiguste Kohtu individuaalkaebusi puudutavat praktikat kohtu sisuliste otsuste pinnalt. Arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on alates asutamisest 1959. aastal langetanud üle 17 000 otsuse, valis autor päevakajaliste anonüümsuse kohaldamist puudutavate arengute analüüsimiseks Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused eelmisest aastast ja poolelioleva aasta esimesest kvartalist, s.o ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 kuni 31. märtsini 2014.

Artiklis otsitakse kohtupraktika analüüsi pinnalt seaduspärasusi kaebajate anonüümsuse tagamisel. Artikli esimeses osas käsitletakse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustes isikuandmete kajastamist reguleerivaid norme, vaadeldakse normide muutumist ajas ning analüüsitakse vastavate arengute mõju kohtu otsustusruumile seoses isikuandmete avaldamise ja avaldamata jätmisega kohtuotsustes. Artikli teises osas uuritakse Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat kaebajate isikuandmete avaldamisel kohtuotsustes, analüüsitakse andmete avaldamata jätmise ajendeid ning tehakse kohtupraktika pinnalt järeldusi, millistes kohtuasjades on kaebajate andmete kaitse tagatud kõrgemal tasemel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse