Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab ülevaate Justiitsministeeriumi poolt läbiviidud karistusõiguse revisjoni raames majanduskaristusõiguse – kui sellist valdkonda üldse kuidagiviisi piiritleda on võimalik – valdkonnas tehtud muudatustest. Artikkel keskendub vaid muudatustele karistusseadustiku (KarS) kuritegude osas, väga suur osa revisjoni raames majandussüütegude valdkonnas tehtud muudatustest puudutavad ka väärtegusid eriseadustes.

Artiklis peatutakse mõnedel ehk huvitavamatel muudatustel, mis majanduskaristusõigusesse kuuluvates koosseisudes revisjoni raames tehti. Käsitletakse kelmuse (KarS § 209), investeerimiskelmuse (KarS § 211) ningäriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise (KarS § 381) koosseisus tehtud muudatustel. Eraldi peatutakse pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise (KarS § 3851) dekriminaliseerimise põhjustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse