Menüü

Kokkuvõte

Vestlusrobotid (ingl chatbot, virtual/conversational agent) on muutunud osaks meie igapäevaelust. Digiühiskonna tähtsuse kasvuga suureneb nende kasutus veelgi. Erialakirjanduses on vestlusrobot määratletud arvutisüsteemina, mis toimib kasutajaliidesena kasutaja ja arvutiprogrammi vahel, kasutades suulist või kirjalikku keelt peamise kommunikatsioonivahendina. Nagu määratlusest nähtub, siis on vestlusroboti puhul oluline, et ta saaks aru, mida tema kasutaja soovib. Seetõttu on keeletehnoloogia vestlusrobotite loomisel võtmetähtsusega.

Käesolevas artiklis keskenduvad autorid vestlusrobotiga seonduvatele autoriõiguse küsimustele. Eelkõige on rõhuasetus vestlusrobotite loomiseks kasutataval autoriõigusega kaitstud materjalil. Artikli esimeses pooles selgitavad autorid vestlusroboti tehnoloogilist olemust. Artikli teine pool keskendub autoriõigusele. Fookus on eelkõige Eesti õigusel, kuid käsitletakse ka Euroopa Liidu õigust, mis aitab Eesti õigust sisustada. Seesuguse fookuse põhjuseks on asjaolu, et eesti keeletehnoloogia arendamine toimub Eesti õiguse alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse