Menüü

Kokkuvõte

Ettevõtte ülemineku regulatsioonil on kaks põhieesmärki. Ühest küljest on ettevõtte ülemineku sätete põhiliseks ülesandeks eelkõige lihtsustada ettevõtte kui õiguste ja kohustuste kogumi üleandmist võrreldes kõikide ettevõtte moodustavate õiguste ja kohustuste eraldi üleandmisega. Teisest küljest peab regulatsioon kaitsma võlausaldajat olukorras, kus võlgniku poolt oma vara olulisel määral üleandmisega väheneb oluliselt võlgniku võime oma kohustusi täita. Seega tehingupoolte huvidest lähtuvalt on põhiliseks küsimuseks ettevõtte koosseisu kindlakstegemine ning võlausaldajate huvidest lähtudes kohustuste nõuetekohase täitmise tagamine. Artikkel käsitlebki ettevõtte ja selle koosseisu kindlaksmääramise üldkriteeriumeid ning ettevõtte koosseisu kuuluvate kohustuste üleandja ja vastuvõtja vastutusega seotud probleeme. Eraldi käsitlemist leiab ettevõtte ülemineku regulatsiooni kohaldamine ettevõtte valduse üleminekul, kus kõige teravamalt kerkib küsimus õigusjärglase vastutuse piiramatusest. Autor on seisukohal, et kuigi kehtiva regulatsiooniga on tagatud ettevõtte ülemineku teostatavus, on selle teostatavuse majanduslik põhjendatus ja mõttekus õigusjärglase piiramatu vastutuse tõttu selgelt kaheldavad, mistõttu artiklis tehakse ka konkreetsed ettepanekud kehtiva õiguse muutmiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse