Menüü

Kokkuvõte

Põhiseadusest tuleneb rida nõudeid, mida riik oma politseiõiguse kujundamisel peab arvestama. Eesti ja Saksa põhiseadused on nende nõuete osas üpris sarnased. Artiklis selgitatakse, millised on põhiseaduse nõuded politseiõigusele ja mil viisil on Saksamaa politseiõigus nende põhimõtetega kohandatud. Vaatluse alla võetakse õigusriigi aluspõhimõttest, põhiõigustest ja demokraatia aluspõhimõttest tulenevad nõuded, mille kaudu on Saksamaa politseiõigusesse jõudnud sellised regulatsioonid nagu range vahetegu politsei ülesannete vahel kriminaaljälituse ja ohutõrje valdkonnas, politsei õigus üksnes esmaseks sekkumiseks, politsei tegevuse seotus riivevolitustega ning kodaniku kaasvastutus. Autor juhib tähelepanu asjaolule, et Eesti kehtiv politseiõigus ei arvesta piisavalt nende põhiseaduslike põhimõtetega. Seetõttu teeb autor artikli viimases osas omapoolsed ettepanekud selle kohta, kuidas võiksid põhiseadusest tulenevad põhimõtted olla kehtestatud Eesti politseiõiguses, et Eesti saaks rääkida õigusriigi ja demokraatia põhimõtetele vastavast regulatsioonist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse