Menüü

Kokkuvõte

Juhtorgani liikmed peavad äriühingu nimel ja selle vara arvel võtma vastu ärilisi otsuseid, millega kaasneb alati vähemal või suuremal määral risk ebaõnnestuda. Seadustes peab olema sätestatud regulatsioon, mis kaitseks hoolsaid ärijuhte, julgustaks neid asuma juhtorgani liikme ametikohale ja heas usus võtma ühingu nimel mõistlikke äririske, liigselt kartmata sellega kaasneda võivat isiklikku vastutust.

Eesti kehtivast õigusest tulenevad mõisted ning selles sätestatud õigused ja kohustused äriõiguse valdkonnas ei ole veel üheselt mõistetavalt praktikasse juurdunud. Seetõttu võib arvata, et ettevõtlusest tulenevates vaidlustes tekib nende puhul arvukalt probleeme ja erinevaid tõlgendusi. Veel enam, lisaks juriidilistele instituutidele tuleb äriõiguses paljuski arvestada ka majanduslikke asjaolusid. Seaduse regulatsioon peab käesolevas valdkonnas eriliselt tuginema õiguse ökonoomilisele analüüsile.

Artikkel käsitleb juhtorgani liikmete hoolsuskohustust eelkõige selleks, et välja selgitada selle rikkumise tunnused, mille alusel võib nõuda juhtorgani liikme isikliku tsiviilvastutuse kohaldamist, ning anda hinnang Eesti selle valdkonna kehtivale õiguslikule regulatsioonile võrdleva analüüsi teel teiste riikide õigusega. Seejuures võrreldakse õigusteadlaste teoreetilisi seisukohti, positiivset õigust ja tegeliku majanduselu vajadusi, analüüsitakse Eesti õigusaktide kvaliteeti ja tehakse ettepanekuid probleemidele lahenduste leidmiseks teiste riikide praktikat arvestades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse