Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kindlustus"

Autorongiga teises riigis põhjustatud liikluskahju: millise riigi õiguse järgi hinnatakse ühe kindlustusandja võimalikku tagasinõuet teise kindlustusandja vastu? Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-359/14 ja C-475/14
Karin Sein, Andrus Kattel
2017 3, Lk 149 - 155
...eelotsuseküsimustes, mis puudutasid piireülese kahjujuhtumi ja kindlustusandjate vahel vastutuse jagunemise suhtes kohaldatava......ja haagise kohta oli sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse leping Leedu eri kindlustusandjate juures. Veduki...
Sobivusest sobimatuseni finantssektoris
Siim Tammer
2015 5, Lk 316 - 325
...protsessis kui ka selle sisus olla valdkonniti (pangandus, kindlustus, investeerimine) mõningad erinevused. Sobivusnõuete...... 5.1. Haldusasi 3-12-2032 FI keeldus kandmast kindlustusmaaklerit X kindlustusvahendajate nimekirja, sest...
Äriühingu juhtorgani liikme hoolsuskohustus
Tuuve Tiivel
2005 9, Lk 621 - 635
...Näiteks Eestis on panganduses ning investeerimis- ja kindlustustegevuses esitatud ärijuhtidele suuremad nõudeid ka......seaduse (VPTS; RT I 2002, 23, 131; 2005, 13, 64) § 79; kindlustustegevuse seaduse (KindlTS; RT I 2004, 90, 616) § 48...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...vahekohus Kindlustuse vahekohus tegutseb liikluskindlustuse seaduse*15 (LKindlS) alusel.Kindlustuse vahekohus......Kindlustuse vahekohus on LKindlS § 55 lõike 1 järgi kindlustusalaste vaidluste kohtuvälise lahendamise institutsioon...
Mootorsõiduki valdaja riskivastutuse ulatus
Veiko Värk
2004 6, Lk 401 - 409
...võrreldakse mootorsõiduki valdaja riskivastutuse ulatust kindlustusandja poolt liikluskahju hüvitamise kohustuse ulatusega......hüvitamise kohustuse ulatusega ning hinnatakse liikluskindlustuse seaduse ja võlaõigusseaduse kooskõla selles küsimuses...
Kindlustusalasest seadusandlusest Eesti Vabariigis
Ellen Ridaste
1993 1, Lk 8 - 9
...aastal. Selles oli 113 paragrahvi ja see sisaldas kindlustustegevuse üldeeskirju, kindlustusasutiste järelevalvet......kindlustustegevuse üldeeskirju, kindlustusasutiste järelevalvet, samuti kindlustusasutiste likvideerimise...
Kindlustuspettus
Jüri Press
1997 7, Lk 341 - 345
...Kindlustuspettusest üldiselt Kindlustuspettus on sama vana kui kindlustus ise. Kindlustusandjad aktsepteerisid kaua aega kindlustuspettusi......Kindlustusandjad aktsepteerisid kaua aega kindlustuspettusi kui möödapääsmatut riskifaktorit majandustegevuses...
Nõudeõiguste ja võlgade üleminek seaduse alusel
Liina Pohlak
1997 3, Lk 110 - 114
...äriregistrisse kandmisega. 6. Kindlustusseadus Vastavalt kindlustusseaduse (RT 1992, 48, 601; 1996, 23, 455) §-le 54 võib......RT 1992, 48, 601; 1996, 23, 455) §-le 54 võib elukindlustusega tegeleva kindlustusseltsi lõpetada alles pärast...
Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
...oluliselt eelnimetatud kulusid. 3. Geenitestid kindlustusõiguses 3.1. Huvide ja välisriikide õiguse kaardistus Kindlustuse......taotleja kohta geneetilise info omamine võimaldab kindlustusandjal vähendada oma riske seoses elu- ja ravikindlustusega...
1