Menüü

Kokkuvõte

Justiitsministeeriumis ette valmistatud Vabariigi Valitsuse uus korruptsioonivastane strateegia 2013–2020 keskendub muuhulgas riigihangete läbipaistvuse suurendamise meetmetele. Strateegia paremaks elluviimiseks oleks asjakohane pöörata senisest rohkem tähelepanu juba sõlmitud hankelepingute läbipaistvuse tagamisele. Seeläbi allutataks hankelepingud ja hanke täitmise protsess paremale (konkurentide) järelevalvele.

Küsimuse puhul, kas ja millises ulatuses peaksid hankelepingud olema avalikult kättesaadavad, tuleb pöörata tähelepanu siiski ka teistele õigusväärtustele. Artikkel käsitleb eelkõige ärisaladuse kaitsega seonduvaid piiranguid ligipääsuks hankelepingutele. Senine praktikas levinud hankelepingute üldise salastatuse paradigma (reegel), kus lepingutele ligipääs (erand) seatakse sõltuvaks ametialasest järelevalvepädevusest või kohtu nõudest, seatakse kahtluse alla ning esitatakse tees, mille kohaselt tuleks edaspidises praktikas lähtuda hankelepingu üldise avalikustamise kohustusest (reegel) ja kitsendada või täpsustada ärisaladusele tuginemise võimalusi (erandeid). Artiklis vaadeldakse, milliseid õiguslikke huve teenib hankelepingu tingimuste konfidentsiaalsus ärihuvide kaitse eesmärgil, millest on tingitud hankelepingutele juurdepääsu vajadus ja kuidas neid vastanduvaid huve tasakaalustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse