Menüü

Sõnavabaduse ja teiste õiguste vahel tasakaalu leidmine Interneti-ajastul ja mitmekultuurilises ühiskonnas. Euroopa Inimõiguste Kohtu suundumused

Number 2019/7
Lk 463-477

Kokkuvõte

Sõnavabadus on avatud ja kaasava demokraatliku ühiskonna üks alusväärtusi, mis on Euroopas kaitstud nii riikide põhiseadustega kui ka erinevate rahvusvaheliste lepingutega, millega need riigid on ühinenud. Mitmekultuurilises ühiskonnas puudutab ühe inimese poolt sõnavabaduse kasutamine aga aina enam teiste inimeste erinevaid õigusi nagu õigus era- ja perekonnaelu austamisele ning mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus. Samal ajal võimaldab Internet, mis küll annab igaühele lihtsa võimaluse väljendusvabaduse teostamiseks ja oma sõnumi levitamiseks, teisalt levida väga kiiresti ja ulatuslikult ka sellisel teabel ja mõtetel, mis võivad olla väärad, solvavad või lausa vihkamisele või vägivallale üles kutsuvad.

Käesolevas artiklis tuuakse lugejani Euroopa Inimõiguste Kohtu viimaste aastate sõnavabadusega seotud kohtupraktika. Artikli piiratud mahtu arvestades on tehtud järgmine valik. Enne eri õiguste kaalumist käsitletakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 10 tagatud sõnavabaduse kaitseala edasi arendavaid tõlgendusi ning meenutatakse samas, millal sõnavabadus ei kehti, ehk olukordi, kus tuleb kohaldada konventsiooni artiklit 17, mis keelab õiguste kuritarvitamise. Seejärel kajastatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu olulisemaid uuemaid lahendeid asjades, kus kohus on kaalunud sõnavabadust ning õigust era- ja perekonnaelu austamisele Interneti-keskkonnas avaldatuga seoses ning sõna-, mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadust multikultuurses ühiskonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse