Menüü

Kokkuvõte


3. peatükk. Tsiviilhagi menetlemise kord kriminaalasjas

KrMK § 41 lõige 1 sätestatab, et tsiviilhagi vaadatakse kohtus koos kriminaalasjaga läbi KrMK-s ettenähtud korras. Uurides aga vastavaid sätteid KrMK-s peab tõdema, et võrreldes TsKS-s sätestatuga, on tsiviilhagi menetlemise kord KrMK-s reguleeritud ebapiisava põhjalikkuse ning selgusega.

TsKS järgi algab tsiviilasja menetlus vormikohase hagiavalduse esitamisega ja selle vastuvõtmise otsustamisega kohtu poolt (TsKS 22. ptk.). Analoogiliselt toimub see ka tsiviilhagi puhul kriminaalasjas. Oluline on, et juurdlust teostav isik või uurija ei saa omal algatusel ilma asjast huvitatud isiku poolt esitatud tsiviilhagita tunnistada seda isikut tsiviilhagejaks [3, lk 211].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse