Menüü

Kokkuvõte

Artiklisse on koondatud Riigikohtu halduskolleegiumi eelmisel aastal väljendatud seisukohad ja tõlgendused, mis puudutavad haldusaktide andmise protseduuri, haldusaktide õiguspärasuse üldisi nõudeid ja kehtivust. Alates 1. jaanuarist 2002 reguleerib neid küsimusi haldusmenetluse seadus. Märkimisväärne hulk värske seaduse sätteid väljendab haldusõiguse konstitutsioonilisi üldprintsiipe, mistõttu kohtud on juba pikemat aega haldusaktide õiguspärasuse kontrollimisel lähtunud haldusmenetluse seaduse sisule suhteliselt sarnastest põhimõtetest. Seetõttu tekib küsimus, mil määral muutusid haldusotsustele esitatavad nõuded uue seaduse jõustudes ja kas pärast seda on võimalik arvestada ka kohtute varasemaid seisukohti või kasutada neid lausa haldusmenetluse seaduse sätete tõlgendamisel. Haldusmenetluse seaduse mitmeski normis on teadlikult jäetud kohtutele mänguruum hinnanguliste otsuste tegemiseks. Artiklis toodu analüüs näitab, et juba olemasolevast haldusõiguslikust kohtupraktikast leiame pidepunkte, kuidas kohtud võiksid hakata uut seadust kohaldama.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse