Menüü

Kokkuvõte

Vaadates halduskohtumenetluse seadustiku rakendamise praktikat, võib väita, et üks enim menetlusvaidlusi põhjustanud koht seadustikus on kaebetähtaegade regulatsioon. Vaidlusi kaebuse tähtaegsuse või selle ennistamise üle tekib ikka ja jälle. Teatavasti on halduskohtusse kaebuse esitamiseks kindlad tähtajad, mis on praegu kehtivas halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud §-s 9. Kui kaebetähtaega rikutakse ning seda ei ennistata, siis asja menetlus lõpetatakse. Seega on kaebuse tähtaegsuse või selle ennistamise problemaatika halduskohtumenetluses väga tähtsal kohal – kaebuse esitaja jaoks sõltub sellest see, kas tema kaebust üldse menetletakse.

Artiklis käsitletakse mõningaid kaebetähtaegadega seotud probleeme. Käsitlemist leiab haldusakti teatavakstegemise ja kaebetähtaja seos, vaidlustamisviide, kaebetähtaeg pärast vaidemenetlust, tegevusetuse vaidlustamise tähtajad ning samuti kohtu volitused tähtaja poolest probleemse kaebuse puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse