Menüü

Kokkuvõte

Krediidiasutuste peamine funktsioon on avalikkuselt hoiustena kaasatud vahendite vaba kapitalina turule tagasi paiskamine krediiditehingute vms sõlmimise teel. Mõistetavalt on seetõttu krediidiasutuste rolli tänapäeva majanduskäibes pea võimatu ülehinnata. Viimasel kahel kümnendil on majandusteadlased täheldanud, et olulisemate majanduskriiside põhjustajaks on olnud mõne konkreetse krediidiasutuse või mingi hulga krediidiasutuste makseraskused.

Krediidiasutuste oluline roll eeldab kohase õigusliku raamistiku olemasolu. Pangandusõigus on viimastel aastakümnetel teinud läbi märkimisväärse muutuse, keskendudes kriisi tagajärgede analüüsi asemel kriiside ennetamisele. Sellele vaatamata on seadusandja adunud, et teatavate väärtuste kaitseks krediidiasutuste valdkonnas tuleb ultima ratio meetmena sätestada kohased süüteokoosseisud kui reaktsioonid juba eelnevalt toimunud õigusvastastele tegudele. Käesolevas artiklis keskendutakse osale krediidiasutustega seotud karistusõiguslikest probleemidest, vaadeldes krediidiasutuse juhatuse liikme vastutust garandina, kohustustevastast laenu andmist kui karistusseadustiku § 2172 koosseisu realiseerivat tegu ning tegevusloata majandustegevuse süüteokoosseisu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse