Menüü

Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse, kas juhul, kui eakas inimene pole ise suuteline tasuma talle kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste eest, tuleb nende teenuste eest tasuda perekonnaseaduse alusel teda ülal pidama kohustatud isikutel ning milline on kohaliku omavalitsuse roll ülalpidamiseks kohustatud isikute ja nende kohustuse ulatuse väljaselgitamisel.

Artiklis esimeses osas vaadeldakse esmalt, kuidas suhestuvad omavahel põhiseaduse ja rahvusvaheliste õigusaktide tasandil perekonna ülalpidamiskohustus ja riigi (kohaliku omavalitsuse) kohustus sotsiaalteenuste osutamisel. Seejärel analüüsitakse, kuidas on selle küsimuse lahendanud seadusandja kehtivas sotsiaalhoolekande seaduses. Artikli teises osas analüüsitakse kohaliku omavalitsuse rolli ülalpidamiseks kohustatud isikute ja nende kohustuse ulatuse väljaselgitamisel. Seejuures vaadeldakse, kas ja kuidas peab kohalik omavalitsus asuma ülalpidamiseks kohustatud isikuid kindlaks tegema. Viimasena käsitletakse eaka inimese ülalpidamise küsimusi, sh selgitatakse nii ülalpidamisõiguse tekkimise eeldusi kui ka seda, kes ning millistel tingimustel vastutavad eaka vajaduste rahuldamise eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse