Menüü

Kokkuvõte

Perekonnaõiguse koht pandektilises tsiviilõigussüsteemis võla- ja asjaõiguse järel tähendab seda, et ta hõlmab nende mõlema norme ning tsiviilõiguse üldosa on üldosaks ka perekonnaõigusele. Kuna perekonnaõigus on oma olemuselt tihedalt teiste eraõiguse valdkondadega seotud, võivad perekonnaõiguslikele suhetele kohalduda lisaks perekonnaseadusele ka teised eraõigussuhteid reguleerivad õigusaktid. Seega võivad nende isikute vahelisi õigussuhteid, kes on omavahel kas perekondlikult seotud või muu perekonnaseadusest tuleneva õigusliku sidemega ühendatud, reguleerida perekonnaseaduse kõrval või selle asemel teised eraõiguse allikad. Sellisel juhul tuleb nende õigusaktide kohaldamisel aga silmas pidada nii otseselt perekonnaseaduses sisalduvaid erinorme kui ka perekonnaõigusliku õigussuhte enda erilist tähendust, samuti võib olla seaduse kohaldamine hoopis välistatud, kui see on vastuolus perekonnaõiguse eripäraga. Nii puudub näiteks mitmete abieluga seotud õiguste ja kohustuste puhul õigusliku sunni võimalus ning ühe abikaasa nõue teise vastu tsiviilkäibest tuleneva kohustuse rikkumise tõttu on erinev kõikide kolmandate isikute vastu esitatavast nõudest.

1. juulil 2010 jõustub uus perekonnaseadus. Artiklis peatutakse seaduse neil muudatustel, millel on otsene seos eraõiguse teiste valdkondadega. Artiklist on selle piiratud mahu tõttu välja jäänud siiski rida valdkondi (nt deliktiõiguse kohaldamine perekonnaõigussuhetele tervikuna, lapse elukoha määramine).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse