Menüü

Kokkuvõte

Kinnisomandi kitsenduste üldisi reegleid sisaldavate asjaõigusseaduse §-de 140 ja 141 eesmärgiks on üldise arusaama kohaselt luua kinnisomandi kitsenduste süsteem: määrata kinnisomandi kitsenduste liigid ning kehtestada üldised reeglid kitsenduste tekkimisele, muutmisele ja lõpetamisele. Samas tekitab nende sätete asukoht asjaõigusseaduse struktuuris ning nende ülim abstraktsus lähemal süvenemisel küsimuse nende täpsemast rakendusalast ja tähendusest. Peamiselt on ebaselge, missuguste kinnisomandit kitsendavate õiguste kohta need sätted tegelikult käivad, kas nende alusel tõepoolest tekib terviklik kinnisomandi kitsenduste süsteem ning mis tähendust omavad sätetes sisalduvad reeglid kinnisomandi kitsenduste kehtivusele, muutmisele ja lõpetamisele erinevate kitsenduste liikide puhul. Samuti tekib küsimus, kuidas haakub sätetes reguleeritud kinnisomandi kitsenduste mõiste põhiseadusliku omandikitsenduste mõistega. Artiklis otsitakse nendele küsimustele vastuseid. Selleks peatutakse esmalt küsimusel, mida mõistetakse omandiõiguse kitsendusena põhiseaduse kohaselt, missugused nõuded põhiseadus omandi, sh kinnisomandi kitsendamisele üldse ette näeb. Teiseks uuritakse, missugused õiguslikud nähtused kvalifitseeruvad artikli uurimisesemeks olevate asjaõigusseaduse §-de 140 ja 141 alusel kinnisomandi kitsendustena, kas neid õnnestub õiguslikult relevantsete tunnuste alusel klassifitseerida ning missugused õiguslikud iseärasused erinevate kinnisomandi kitsenduste liikide kohta kehtivad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse