Menüü

Kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest?

Autor:
Number 2015/6
Lk 397-404

Kokkuvõte

Läbi aegade on inimesed tähtsustanud perekonda ja pidanud oluliseks nii perekonda kuulumist kui ka perekondlikke väärtusi. Olenemata riigikorrast tunnustatakse kõigis ühiskondades perekonda. Perekonnas on olulisel kohal lapsed, sest sõltumata ühiskonnas valitsevatest hoiakutest, riigikorrast ja õigusest oleneb perekonna eksistents väga olulisel määral lastest kui järeletulijatest ja perekonna traditsioonide edasiviijatest.

Käesolevas artiklis peatutakse ühel kõige enam perekonnaautonoomiat riivavamal meetmel, nagu selleks on lapse perest eraldamine. Kuigi seaduse kohaselt otsustab perest eraldamise kohus, siis esmaseks otsustajaks on ametiisik – kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja, alates 1. jaanuarist 2016 ka sotsiaalkindlustusameti töötaja. Seega oleneb konkreetse perest eraldatava lapse heaolu ja edasine käekäik suuresti ametnike kaalutlusotsusest. Artiklis selgitatakse, milles seisneb lapse põhiõiguste riive perest eraldamisel, ning analüüsitakse, kas ja millisel määral tagab alates 1. jaanuarist 2016 kehtima hakkav uus lastekaitseseadus paremini perest eraldatud laste põhiõiguste kaitset. Lisaks on peatutud mõningatel praktikas esile kerkinud probleemidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse