Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Transnatsionaalne haldusakt Euroopa Liidu ja Eesti õiguses
Carolin Toomingas
2017 6, Lk 372 - 379
...Verwaltungsverfahrensgesetz’i*9 §‑s 35 toodud tingimused.*10 Ka Eesti haldusmenetluse seaduse*11 (HMS) § 51 lõikes 1 on välja toodud......antakse transnatsionaalne haldusakt riigisisestele haldusmenetluse normidele tuginedes, siis Saksa haldusorgani väljastatud transnatsionaalne...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
... Artiklis keskendutakse haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades...... Alljärgnev analüüs keskendub haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades...
Vangla kodukord ja selle vaidlustamise viisid
Liisi Mets
2015 10, Lk 679 - 685
...ümber. Õiguslike instrumentide toime muutmiseks on haldusmenetluse seaduses, halduskohtumenetluse seadustikus ja riigivastutuse......haldusakti või toimingu peale esitatud vaideid vaatab läbi haldusmenetluse üldises korras haldusorgan, kes teostab haldusakti...
Ametiabi
Ivo Pilving
2015 3, Lk 177 - 183
...alluvussuhted, järelevalve, haldusotsuste kooskõlastamine haldusmenetluses (HMS § 16), asutustevahelised hoiatused ja teated......Punkt 2 võimaldab nõuda ka andmeid, mis ei ole (veel) haldusmenetluses kasutatava tõendi vormis (nt on üksnes talletud infosüsteemi...
Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika
Triinu Rauk
2013 6, Lk 371 - 377
...vormiks on haldusakt, mille legaaldefinitsioon on toodud haldusmenetluse seaduse § 51 lõikes 1. Olulisim haldusakti, toimingu......haldustegevuse vormi õigesti määramisest sõltub kohase haldusmenetluse valimine, haldusmenetluslikud garantiid ja isiku...
Haldusakt kehtivas õiguskorras: teooria ja praktika
Kalle Merusk
2011 1, Lk 27 - 34
...õigusaktide määratlemise teoreetilistest alustest. 2. Haldusakt haldusmenetluse seaduse § 51 lõike 1 tähenduses Traditsioonilise...... Traditsioonilise haldusakti määratlus on antud haldusmenetluse seaduse *4 (HMS) § 51 lõikes 1: „Haldusakt on haldusorgani...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»