Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Uurimispõhimõte haldusmenetluses
Ruth Annus
2008 7, Lk 499 - 506
...Uurimispõhimõte on haldusmenetluses üks kesksemaid põhimõtteid. Uurimispõhimõtte kohaselt......uurimispõhimõtte rakendamine olla eri valdkondade haldusmenetlustes märkimisväärselt erinev, sõltudes valdkonna olemusest...
Ehitusmäärusest detailplaneeringuni
Kaire Pikamäe
2006 7, Lk 451 - 454
Artiklis analüüsitakse ehitusmääruse, üldplaneeringu ja detailplaneeringu omavahelisi seoseid ning probleemkohti. Kõrvale on jäetud üleriigiline planeering ja maakonnaplaneering, sest nende reguleerimisese ...
Planeerimismenetluse ja avatud menetluse vahekord
Nele Parrest
2006 7, Lk 461 - 470
...Avatud menetlus haldusmenetluse liigina on avalikkuse põhimõtte ja osalusdemokraatia...... Artiklis analüüsitakse planeerimismenetluse kui haldusmenetluse olemust ja haldusmenetluse seaduse kohaldamise vajadust...
Kaalutlusvigadest
Kaire Pikamäe
2006 2, Lk 75 - 83
...põhjusel loobub kaalumisest. *53 See viga ei ole samane haldusmenetluses tuntud haldusorgani põhjendamiskohustusega. Kirjaliku põhjenduse...
Hea halduse põhimõte Euroopa Liidu põhiõiguste hartas
Nele Parrest
2006 1, Lk 24 - 33
...Teoreetilistest käsitlustest võib leida mitmeid haldusmenetluse ülesannete ja eesmärkide loendeid, kuid kahe peamise......Euroopa Liidu õiguses ja kohtupraktikas domineerib haldusmenetluse instrumentalistlik või pigem inimväärikust kaitsev...
Vaidemenetluse funktsioonide mõju menetlustoimingutele
Einar Vene
2005 10, Lk 705 - 718
...taasiseseisvumisjärgsesse õiguskorda esmakordselt haldusmenetluse seaduse jõustumisega 1. jaanuaril 2002. Artiklis......küsimuste lahendamist. Analüüsi objektiks on esmajoones haldusmenetluse seaduses kui haldusõiguse üldosa seaduses sätestatud...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
...andmine. Paindlikud lahendused on hädavajalikud ka haldusmenetluses, s.o täitevvõimu otsustusprotsessis ettekirjutuste......– isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja haldusmenetluse seaduse*17 (HMS) – kooskõla. Haldusmenetluse osalise...
Kommunikatsioon haldusmenetluses
Anno Aedmaa
2005 2, Lk 103 - 113
...reageerima ning ette nägema isiku keskset seisundit haldusmenetluses toetavad mehhanismid, sh parandama pooltevahelise......kommunikatsiooni ning menetlusosaliste õiguste vahelisi seoseid haldusmenetluses. Autor otsib vastust küsimustele, kas ning millisel...
Menetlus- ja vormivead haldusakti kättetoimetamisel
Ivo Pilving
2004 8, Lk 526 - 529
...tehtud vigade tagajärgede üle. Tema kriitika puudutas haldusmenetluse seadust ja kevadel ilmunud „Haldusmenetluse käsiraamatut“......üldse võimatu. See regulatsioon vastab autori arvates haldusmenetluse põhiseaduslikele raamidele ja õiguspoliitilistele...
Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses
Madis Ernits
2004 5, Lk 321 - 333
...võetakse vaatluse alla kättetoimetamise instituut haldusmenetluse seaduses. Peatutakse kättetoimetamise eesmärkidel......kättetoimetamise fiktsioonid ei taga isiku õiguste kaitset, haldusmenetluse seadusest on välja jäetud võimalus toimetada dokument...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»