Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Ühise esindaja instituut haldusmenetluses
Vallo Olle
2003 8, Lk 525 - 535
...võtnud vastu soovituse suurt arvu isikuid mõjutavate haldusmenetluste kohta. Eesti haldusmenetluse seadus ega kohtumenetluse......kohta. Eesti haldusmenetluse seadus ega kohtumenetluse seadustikud massimenetluse...
Eesti haldusõiguse reformi kandvatest ideedest
Ülle Madise
2003 1, Lk 38 - 44
...ja võimalustest. Vabariigi Valitsus algatas Riigikogus haldusmenetluse seaduse eelnõu*5  ning asendustäitmise ja sunniraha......sunniraha seaduse (edaspidi ATSS) vastuvõtmine 9. mail ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) ning halduskohtumenetluse seadustiku...
Isikuandmete kaitse olemus ja arengusuunad
Tiina Ilus
2002 7, Lk 435 - 446
Artiklis käsitletakse isikuandmete kaitse tekkimise põhjuseid, selle aluspõhimõtteid ning arengulugu ning otsitakse vastust küsimusele, miks on vaja kaitsta isikuandmeid. Artikli esimeses osas käsitletakse ...
Riigikohtu 2001. aasta praktika haldusmenetluse valdkonnas
Ivo Pilving
2002 3, Lk 139 - 147
...aasta lahendites väljendatud seisukohti ja tõlgendusi haldusmenetluse küsimustes. Artikli selles osas peatutakse õiguspärasele......analüüsib ka seaduse kohaldamise küsimust juhtudel, kui haldusmenetluse kestel on haldusakti aluseks olnud seadust muudetud...
Isikuhaldusest
Jüri Mölder
1996 6, Lk 292 - 294
Mis on isikuhaldus, mida see endast kujutab? Kuni tänase päevani ei ole antud üldtunnustatud isikuhalduse mõiste määratlust. Isikuhaldust võiks defineerida kui isiku suhtes teostatavat haldust. Isikuhaldus ...
Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses
Lasse Lehis
1997 3, Lk 128 - 136
...aksuhalduri tegevus maksude sissenõudmisel on spetsiifiline haldusmenetluse liik. Kuna haldusmenetlus on alati seotud poolte ebavõrdsusega......täitevameti poolt, viimasel juhul on see käsitletav eraldi haldusmenetlusena – täitemenetlusena, mis jääb väljapoole maksuseaduste reguleerimisala...
Riigikohtu 2001. aasta praktika haldusmenetluse valdkonnas
Ivo Pilving
2002 2, Lk 106 - 120
...Alates 1. jaanuarist 2002 reguleerib neid küsimusi haldusmenetluse seadus. Märkimisväärne hulk värske seaduse sätteid......haldusaktide õiguspärasuse kontrollimisel lähtunud haldusmenetluse seaduse sisule suhteliselt sarnastest põhimõtetest...
Haldusakti tühistamine halduse poolt
Ivo Pilving
1998 8, Lk 392 - 397
...haldusakti tühistamise alused tuleks reguleerida üldiselt haldusmenetluse seaduses ja vajaduse korral konkreetsete haldusaktide......haldusaktide suhtes eriseadustes. Saksamaa Liitvabariigi haldusmenetluse seaduse § 49 sisaldab näiteks järgmisi tühistamise aluseid...
Tõestamisest tõestamisseaduses
Raul Joamets
2001 10, Lk 679 - 684
...kinnitamine Tõestamistoiminguid puudutab kaudselt ka haldusmenetluse seaduses sätestatud ametliku kinnitamise mõistet......mis on dokumendis fikseeritud. Näiteks vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 lõige 5 punktile 3 peab kinnitusmärge sisaldama...
Menetlusosaliste õigused haldusmenetluse seaduses
Kalle Merusk
2001 8, Lk 519 - 528
...mõiste ja eesmärk Kõige laiemas tähenduses kujutab haldusmenetlus endast haldusfunktsiooni täitva organi igasugust......korraldusi jne. Paljudes riikides, kus on vastu võetud haldusmenetluse seadused, on haldusmenetlust piiritletud kitsamalt...
Haldusakti põhjendamise kohustus
Anno Aedmaa
2001 8, Lk 529 - 540
...motiveerimise) kohustusest, mis rõhutab kodaniku seisundit haldusmenetluse subjektina, ühtlasi on akti põhjendamine menetluse......§ 77 kohaselt lahendatakse administratiivmenetluses (=haldusmenetluses) asi selgelt ja võimalikult lühidalt, kusjuures...
Haldusmenetlusest halduskohtupidamise ja Hamburgini
Andra Pärsimägi
2001 8, Lk 562 - 571
...avaliku õiguse valdkonnas ca 160 tundi täiendkoolitust haldusmenetluse seaduse, riigivastutuse seaduse, halduskohtumenetluse......avaliku õiguse valdkonnas ca 160 tundi täiendkoolitust haldusmenetluse seaduse, riigivastutuse seaduse, halduskohtumenetluse...
Avalikkus avatud menetluses osalejana
Nele Siitam
2001 5, Lk 296 - 304
...osutuda ebapiisavaks, kui juba eelnev õiguskaitse haldusmenetluse kaudu pole garanteeritud. *3 Taolised suundumused......osutuda ebapiisavaks, kui juba eelnev õiguskaitse haldusmenetluse kaudu pole garanteeritud. *3 Taolised suundumused...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4