Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühenduse õigust võib rikkuda riigi tegevus või tegevusetus, samuti ühenduse institutsiooni tegevus või tegevusetus.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitega 230 ja 241 ühelt poolt ning artikliga 234 teiselt poolt on loodud ja ühenduse kohtutele antud terviklik õiguskaitsevahendite süsteem ühenduse institutsioonide aktide õiguspärasuse kontrollimiseks. Silmas on peetud, et juhul, kui üksikisik ei saa artikli 230 lõikest 4 tulenevate hagi vastuvõetavuse tingimuste tõttu vaidlustada ühenduse õigusakti otse, on tal võimalik kaudselt tõstatada määruse kehtivuse küsimus artikli 241 alusel ja kõigi õigusaktide kehtivuse küsimus menetluses siseriiklikus kohtus, kes saab küsida eelotsust artikli 234 alusel. Lisaks on isikul võimalik taotleda ühenduse institutsiooni aktiga põhjustatud kahju hüvitamist menetluses artiklite 235 ja 288 alusel.

Artiklis antakse ülevaade ühenduse õiguse rakendamisest kohtutes juhtudel, kui ühenduse õigust rikub ühenduse institutsiooni akt või tegevusetus. Artiklis selgitatakse ja võrreldakse üksikisiku vastavaid kaebevõimalusi ja nende kaebevõimaluste tingimusi. Artikli viimases osas vaadeldakse Euroopa põhiseaduse lepingus kirja pandud olulisemaid muudatusi seoses üksikisiku võimalustega taotleda ühenduse akti või tegevusetuse seaduslikkuse kontrolli, eelkõige nende muudatuste põhjusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse