Menüü

Kokkuvõte

Samal päeval, kui Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhid ja riigipead allkirjastasid Roomas Euroopa põhiseaduse lepingu, s.o 29. oktoobril 2004, pöördus Prantsuse Vabariigi president Jacques Chirac vastavalt Prantsuse põhiseaduse artiklile 54 Conseil constitutionnel’i poole küsimusega, kas Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimine eeldab Prantsuse põhiseaduse muutmist. Konstitutsiooninõukogu langetas Euroopa põhiseaduse lepingut puudutava otsuse vähem kui kuu aega pärast vabariigi presidendilt küsimuse saamist ehk 19. novembril 2004. Otsuses asus kohus seisukohale, et Euroopa põhiseaduse leping on osaliselt vastuolus Prantsuse põhiseadusega ning seetõttu on selle lepingu ratifitseerimiseks vaja eelnevalt põhiseadust muuta.

Artiklis tuuakse välja konstitutsiooninõukogu seisukohad, mis jagunevad vastavalt Euroopa põhiseaduse lepingu ülesehituse neljaks. Põhiseaduslikkuse järelevalve puudutab kõigepealt lepingus selgesõnaliselt ettenähtud Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõtet, siis Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu poliitika ja toimimisega seotud sätteid ning lõpuks liikmesriikide parlamentide uusi pädevusi Euroopa Liidu raames. Artikli esimene osa käsitleb esmalt siiski Prantsuse põhiseaduses sätestatud välislepingu põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust, selleks et selgitada Euroopa põhiseaduse lepingu põhiseaduslikkuse järelevalve taustsüsteemi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse