Menüü

Kokkuvõte

Artikkel visandab potentsiaalseid kohtulikke ja kohtuväliseid võimalusi, mille kaudu saab teostada teatud ulatuses kontrolli ÜRO julgeolekunõukogu poolt ÜRO põhikirja 7. peatüki alusel vastuvõetud resolutsioonide üle. Tegemist on resolutsioonidega, mida ÜRO liikmesriigid on kohustatud täitma ja mis on sunnimehhanismiks ÜRO süsteemis. Hetkel puudub ÜRO süsteemis võimalus neid resolutsioone Rahvusvahelise Kohtu poolt kontrollida: puudub expressis verbis menetlus, mis oleks sarnane siseriikliku põhiseaduslikkuse järelevalvega.

Järelevalve teostamise võimalikke viise visandab autor neljas variandis: esiteks Rahvusvahelise Kohtu soovitusliku iseloomuga arvamused; teiseks kohtulik järelevalve kui rahvusvahelise õiguse üldprintsiip, mille kaudu oleks võimalik tuletada kohtu järelevalveõigus; kolmandaks elava harta põhimõte, mis annaks järelevalvepädevuse põhikirja edasi arendava tõlgenduse kaudu, ning neljandaks riikide õigus tagasi lükata õigusvastased resolutsioonid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse