Menüü

Kokkuvõte

Foorumijahi näol on tegemist kompleksse nähtusega, milles võib olenevalt asjaoludest näha nii negatiivseid kui ka positiivseid aspekte ning mille erinevaid väljundeid võib muuhulgas leida ka foorumijahti piirama mõeldud meetmete hulgast. Nende negatiivsete aspektide tõrjumine on rahvusvahelise kohtualluvuse reeglite pideva ühtlustamise protsessi keskseks probleemiks. Samas võimaldavad menetlusseadustikud enamasti seaduslikku foorumijahti, mille eesmärgiks on suunata vaidluse lahendamine sellega kõige tihedamalt seotud kohtusse või kaitsta vaidluse nõrgemat poolt. Alati ei pruugi aga seaduslik foorumijaht olla kooskõlas selle võimaldamise eesmärgiga ning võib anda õigustamatuid valikuid, mis võivad vaidluse sellega tihedamalt seotud kohtust eemale juhtida.

Eestis on foorumijaht veel üsna vähese kõlapinnaga mõiste, millest võib lugeda üksnes rahvusvahelist eraõigust käsitlevate õpikute ning välismaise päritoluga teadustööde ja -artiklite vahendusel. Teema vähese käsitluse tõttu on artikli esimeses pooles antud ülevaade foorumijahi problemaatika tagapõhjast, asjakohastest õigusaktidest ja kohtualluvuse reeglitest. Seejärel on keskendutud konkreetsete foorumijahi väljundite analüüsimisele Euroopa Liidu Nõukogu 22. detsembri 2000. a määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, kehtivas tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning 20. aprillil 2005 Riigikogus vastu võetud uues tsiviilkohtumenetluse seadustikus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse